AVR – Van Rafelghem BVBA (verder “AVR” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt AVR uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van AVR op het vlak van gegevensverwerking.
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is Hans Van Rafelghem, zaakvoerder van AVR met ondernemingsnummer 0424.796.553.
 
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Hans Van Rafelghem via info@avr-toon.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
 
Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt  AVR gegevens?
 
AVR verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u bij ons een aankoop doet, messen laat slijpen of een betalende herstelling laat uitvoeren. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “boekhouding”. Of als u op ons een beroep doet voor levenslange waarborg, ondersteuning, advies, gratis herstellingen of het jaarlijks gratis slijpen van messen. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer”.
 
In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als “prospect”, d.i. een persoon die nog geen klant is maar contact met ons gehad heeft op een beurs of op een demonstratie, ook met de bedoeling u onze producten voor te stellen.
 
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “public relations”.
 
Welke gegevens verzamelt en verwerkt AVR?
 
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de boekhouding en voor ons klantenbeheer, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoop-, betaling- en leveringsgegevens, historiek van klantenbeheer en alle andere gegevens in dat verband. Eventuele professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer worden uiteraard ook bijgehouden.

 
Hoe verzamelt AVR uw gegevens?
 
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren (vb een bestelbon) invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact, webshop of mailuitwisseling.
 
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen (voorbeeld als ouders aankopen voor hun kinderen).
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door  AVR ?
 
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aankoop en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.
 
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij prospectie en public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
 
Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
 
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle (vb herstellingen die niet door onszelf uitgevoerd worden).
 
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.
 
Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 
Uw rechten
 
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Hans Van Rafelghem via info@avr-toon.com, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
 
Indien u het niet eens bent met de manier waarop AVR uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Over cookies

Cookies zijn kleine databestanden die via een website op de lokale pc van de bezoeker geplaatst worden.

Er bestaan diverse varianten, zoals o.m.:

 • sessiecookies of tijdelijke cookies, die zeer kort na je bezoek automatisch gewist;
 • technische cookies, die je taalvoorkeur kunnen bijhouden;
 • tracking cookies, die je gedrag op de website volgen en bijhouden;
 • sociale cookies, die gelinkt zijn aan sociale media.

De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de website.

De server van de website kan alleen de eigen cookies lezen die geplaatst werden en heeft geen toegang tot de rest van de informatie die op uw pc, laptop, tablet of gsm staat.

Een cookie stelt de server in staat om de pc te identificeren bij een volgend bezoek en zo bijvoorbeeld de er in opgeslagen voorkeurinstellingen automatisch weer te geven.

Het gebruik van cookies is vooral ingegeven in het voornemen om de gebruikservaring bij een volgend bezoek aan de website te gaan verbeteren.

Meer informatie i.v.m. cookies kan u terugvinden op de volgende website

 

Uw rechten i.v.m. cookies

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies.

Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op uw computer geïnstalleerd worden nadat u voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming heeft gegeven.

Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.

 

Concreet

We wensen er u op te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies automatisch op uw computer of mobiel apparaat installeren.

U kan uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies geweigerd wordt.

Reeds geïnstalleerde cookies kan u ook steeds wissen.

Het wissen of weigeren van cookies kan zijn invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.

 

Belangrijk

Het doorklikken naar andere plaatsen van de website, wordt aanzien als een onbetwistbare goedkeuring met het gebruik van cookies en de cookie-policy.

De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken.

Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners.

Mocht u om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij u hierover ons te willen contacteren.

 

Welke cookies worden gebruikt op deze website ?

 •     Sessie/noodzakelijke cookies
  •     Deze cookies zijn onmisbaar om de website of bepaalde onderdelen ervan te kunnen bezoeken. 
 •     Technische/functionele cookies
  •     Deze cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring en zullen het aangenamer maken om onze website te bezoeken.
 •     Tracking/third party cookies
  •     Deze website maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website raadpleegt. Het uiteindelijke doel is om de diensten te kunnen verbeteren.
  •     Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen gebruik maken de Google Analytics Opt-out Browser Add-On
  •     Zie ook de privacy policy van google op: https://privacy.google.com
 •     Sociale cookies
  •     Deze cookies worden gebruikt om u door te linken naar uw sociale media.
  •     De buttons zijn standaard niet geactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen er geen gegevens naar de sociale media worden gestuurd. Pas nadat u één of meerdere van deze knoppen gebruikt, zullen deze geactiveerd worden. Deze buttons blijven actief totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijdert

 

Wijzigingen

AVR behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.