Herroepingsrecht
(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)
"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Volgens de wet van 6 april 2010 kan de klant binnen de 14 werkdagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen. Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage. De goederen mogen dus niet gebruikt of beschadigd zijn. Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en origineel verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het product terug op zijn of haar kosten. BVBA Van Rafelghem is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal BVBA Van Rafelghem binnen de 14 dagen zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten. Onderhoudsproducten en goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle (ver)koopovereenkomsten aangegaan door ons kantoor. Er kan uitsluitend worden van afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn deze niet van toepassing. Elke bezoeker/gebruiker van deze website verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en zich er mee akkoord te verklaren.

Leveringstermijn
De opgegeven levertijden gaan in op de eerstvolgende werkdag waarop de betaling op onze rekening is verschenen. De door ons opgegeven levertijden zullen nooit beschouwd worden als fatale termijn, en worden steeds bij benadering opgegeven. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order, wanneer deze het gevolgd zijn van iedere vorm van overmacht. Als de aangekochte goederen niet meer in stock voorradig zijn, en moeten worden aangekocht bij een producent-leverancier, zal de verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de uitgestelde leveringstermijn, en kan hem geen schadeloosstelling ten laste gelegd worden. Het transport van de goederen gebeurt voor rekening en risico van de koper. Indien de koop uit verschillende leveringen bestaat, zal elke levering afzonderlijk worden aangerekend.

Klachten
Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper onmiddellijk na levering (max 24h) aan ons ter kennis worden gebracht. Stuur een e-mail met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht, onder opgave van de factuur waarmee de betreffende goederen zijn gefactureerd. Koper dient de geleverde materialen onmiddellijk aan een zorgvuldige en tijdige controle te onderwerpen. Na verloop van 24h na de levering vervalt het vorderingsrecht van de koper mbt alle zichtbare gebreken aan de goederen.

Geschillenbeslechting
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Aansprakelijkheid
Indien de garantieverplichtingen niet door derden (zoals fabrikanten) worden nagekomen, kan de koper jegens de verkoper de klassieke garantie doen gelden. Diens aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. In geval van een gemotiveerde, tijdige klacht is de verkoper uitsluitend gehouden tot herstel van het gebrek; dan wel de levering van vervangende goederen c.q. onderdelen, na teruggave van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen. Een terugbetaling van de ontvangen koopsom is niet aan de orde dan met uitdrukkelijke overeenkomst tussen beide partijen. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper aan de goederen enige reparatie en/of wijziging heeft uitgevoerd, of laten uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de verkoper. De verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of derden. De verkoper zal nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving, edm.

Betaling
Betaling gebeurt online, ter afrekening op onze webshop bij het afronden van uw bestelling, zonder enige aftrek of korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.